top of page

תקנון האתר

כללי

הטיולים המוצעים באתר אינטרנט זה מוצעים לציבור על מלי-טורס, ח.פ 022765994 בתנאים המפורטים להלן, ועצם הרשמת הנוסע לטיול מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. הנוסע מצהיר כי ידוע לו שאתר זה והתנאים והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות בינו לבין מלי- טורס וגם/או כל מי שיבוא מכוחם (להלן: המארגנים), והוא יהיה מנוע מלטעון כי אין התנאים והמידע הכללי המפורטים באתר זה מחייבים אותו בכל הקשור לטיולים או לטיול שישתתף בהם כמפורט באתר זה. אין המארגנים אחראיים לכל מידע שלא יימסר על ידם בכתב ואינם קשורים בכל מידע וגם/או בהבטחות שניתנו בע"פ על ידם וגם/או על ידי שולחיהם וגם/או מטעמם, ושלא נתקבל לו אישור בכתב על ידם. בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו הוראות אלו. לא תשמע כל טענה של נוסע, כי לא קרא את התנאים והמידע הכללי המופיעים באתר זה, וגם/או כי לא הופנתה תשומת ליבו לתנאים ולמידע הכללי קודם הרשמתו לטיולים וגם/או לטיול בו השתתף.

טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים באתר זה, מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש שהם ניתנים לשינוי ע"י המארגנים וגם/או הבאים מכוחם וגם/או מטעמם, כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי והבלעדי של המארגנים בהתאם לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב:

תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי או ביצוע פרטי התוכנית, ארגון אירועים חלופים וגם/או כאלה אשר אינם כלולים בתוכניות וכיו"ב. פירוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותוכנית מסגרת בקשר למסלולי הטיולים, אתרי הביקור, סוגי הבילוי האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם. כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים.

 

המארגנים מודיעים מפורשות, כי הם פועלים בהזמנת השירותים כמתווכים בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני השירותים המבצעים ובכלל זאת חברות התעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב. לכן, אין הם אחראים בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם לנוסעים מחמת אי ביצוע וגם/או ביצוע לקוי וגם/או ביצוע חלקי של השירותים המפורסמים באתר זה וכל נזק אחר אשר יגרם ע"י נותני השירותים הנ"ל לנוסעים וגם/או כל מי שיבוא בשמם וגם/או הפועל במקומם ומטעמם. ו/או כאלו הנובעות עקב נסיבות שאינן בשליטתה (כגוון: שביתות, רעידות אדמה, אסון טבע, ימי חג, מגיפות, פשיטות רגל, תקלות טכניות וכדומה).

מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה של נוסע כנגד השירותים המוזמנים תובא בפני החברה בזמן אמת ומיד עם היוודע לנוסע על התקלה או במועד הקרוב לכך, ככל הניתן. על מנת שהחברה תוכל לתקן ליקויים עוד במהלך החופשה.

ביצוע ההזמנה מהווה אישור מלא לכל התנאים והנהלים המופיעים בעמודים אלו ולכן באחריות הנוסע לקרוא בעיון רב את תנאי ההתקשרות.

תנאי דמי ביטול

חיובים וביטולים – מחובתו של כל לקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול בהתאם לתנאים המפורטים:

דמי ביטול לטיולים מאורגנים

** חשוב מאד! תאריך הביטול לכל המוצרים הוא תאריך קבלת ההודעה בכתב במשרדנו על פי המפורט בדרכי ההודעה על ביטול עסקה. יש לוודא כי הודעת הביטול נתקבלה וטופלה.

דמי ביטול בגין שירותי הקרקע וטיסות

- עד 45 ימי עבודה לפני יום הטיסה – ללא דמי ביטול- במידה ולא כורטס כרטיס הטיסה.

ביטול פחות מ-60 ימי עבודה ועד 45 ימי עבודה לפני היציאה – 35% ממחיר הטיול.

ביטול פחות מ-45 ימי עבודה ועד 14 ימי עבודה לפני היציאה – 55% ממחיר הטיול.

ביטול פחות מ-14 ימי עבודה לפני היציאה ועד ליציאה – דמי ביטול מלאים (100%).
כל זה במידה ולא כורטס כרטיס הטיסה

דמי ביטול בגין טיסות פנימיות

** בטיולים בהם משולבות טיסות פנימיות יחולו בנוסף דמי ביטול מלאים בגין הטיסות הפנימיות 44 ימי עבודה לפני יום הטיסה ובנוסף לדמי הביטול האחרים המצוינים כאן.(שירותי קרקע, טיסות בינלאומיות, שייט חופים.)

דמי ביטול בגין שייט חופים

בטיולים בהם משולב שייט יחולו בנוסף דמי ביטול מלאים בגין השייט 44 ימי עבודה לפני יום הטיסה ובנוסף לדמי הביטול האחרים המצוינים כאן. .(שירותי קרקע, טיסות בינלאומיות, טיסות פנים.)

** נוסע שעובר מטיול לטיול פחות מ-30 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול ו/או לאחר כרטוס כרטיסי הטיסה, יחויב בדמי ביטול המפורטים מעלה כאילו וביטל השתתפותו בטיול.

דמי ביטול קבוצות סגורות ו/או טיולים מאורגנים פרטיים/טיולים מיוחדים :

תנאי ודמי הביטול יהיו בהתאם לתנאי דמי הביטול הספציפיים

** דמי הביטול שלעיל לא יחולו על טיולים מיוחדים אשר לגביהם יצוינו דמי ביטול ספציפיים כגוון, אך לא רק: טיולי טבע, טיולי מכוניות, טיולים הכוללים שייט, טיולי אקסטרים וכדומה אשר יוצגו ויישלחו ללקוח במלואם בעת מתן ההצעה או ביצוע ההזמנה.

** חשוב מאד! תאריך הביטול לכל המוצרים הוא תאריך קבלת ההודעה בכתב במשרדנו על פי המפורט בדרכי ההודעה על ביטול עסקה. יש לוודא כי הודעת הביטול נתקבלה וטופלה.

וזאת ועדיין לא כורטס כרטיס הטיסה לנוסע.

דרכי הודעת ביטול עסקה

1. ווטסאפ "מלי-טורס" – 052-8610986

2. במייל – maltours4@gmail.com

כל הפניות שיתקבלו באמצעים המפורטים מעלה יטופלו בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 (להלן: שעות הפעילות).

פניות שיתקבלו לאחר שעות הפעילות וימי הפעילות יטופלו ביום הפעילות העוקב.

להזכירכם – ביטול עסקה כרוך בתשלום דמי ביטול וטיפול של "מלי-טורס" בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.

במסגרת כל בקשה לביטול עסקה מכל סיבה שהיא חובה על הנוסעים לצרף את הפרטים המלאים, לרבות שם מלא, תעודת זהות, מספר דרכון, מספר הזמנה ותאריך יציאה.

לאחר קבלת כל הפרטים לעיל יבוצע ביטול ההזמנה בהתאם לתנאיה ו/או בהתאם לדין ויישלח לנוסעים אישור על ביטול הזמנתך – יש לוודא ולעקוב כי בקשת הביטול אכן נתקבלה וטופלה.

הרשמה ותשלום

עם ההרשמה לטיול המפורט באתר זה מחויב כל נוסע בתשלום עבור ההשתתפות בטיול , השתתפות המטייל מותנית בכך שהמארגנים קיבלו את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו לאותו טיול, לא יאוחר מ-30 ימי עבודה קודם למועד התחלת הטיול. המארגנים ישלחו ללקוח טופס אישור הרשמה ובו פרטי הנוסע ובקשותיו. טופס זה הוא הטופס המחייב בכל מקרה של חילוקי דעות. המארגנים יהיו רשאים לבטל הרשמת נוסע אם לא שולם לידיהם התשלום במועדים המפורטים לעיל.

ביצוע הזמנה מול צד שלישי

יובהר שכשאר הזמנה מתבצעת אל מול צד שלישי כלשהוא (סוכן נסיעות, אתרי מסחר מקוונים וכדומה) ולא מול החברה באופן ישיר, אין החברה אחראית על המידע המועבר בין הצד השלישי לבין הנוסע ולהיפך ואין החברה אחראית על מצב שבו הצד השלישי לא העביר את כספי הנוסע אל החברה מכל סיבה שהיא ולא תהא לנוסע כל טענה כנגד החברה בנוגע לאמור. למען הסר ספק, אין החברה מחויבת לספק שירותים או מוצרים כלשהם (גם במקרה שבו שלחה החברה לנוסע "אישורי הזמנה", "שוברים", "כרטיסי טיסה וכדומה), אלא לאחר שקיבלה את מלוא התמורה בגין השירותים או המוצרים אלו ישירות מהנוסע או ע"י צד שלישי שדרכו בחר לבצע את ההזמנה.

הזמנה באתר האינטרנט

בעת ביצוע הזמנה עצמאית ומקוונת באתר האינטרנט, יש לוודא כי כל רכיבי ההזמנה אושרו, במידה ולא, או כאשר קיים ספק, יש לייצור קשר מידי עם מוקד המידע של החברה בווצאפ 052-8610986, במייל maltours4@gmail.com

מדיניות אספקת שירותים

בהזמנות טיולים וחבילות תיירות יסופקו ללקוחות בהתאם ללוחות הזמנים והתאריכים של הטיול או החבילה שהוזמנה. טיולים מאורגנים בארץ יתקיימו בתאריכים ובמועדים המפורסמים באתר, העברות לנקודות המפגש לטיולים ייקבעו בהתאם לטיול (הסעה מאורגנת או הגעה עצמאית).

ביטול הזמנה או דחיית השירות לטיול/חבילה לפי המופיע בסעיף מדיניות ביטולים בתקנון החברה.

כוח עליון

החברה תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכניות החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפה, מחלות, חרם, מעצרים, פשיטת רגל ו/או חדלות פירעון ו/או הפסקת פעילות של מי מספקי השירותים, תקלות טכניות ו/או כל נסיבה אחרת של כוח עליון שמעבר לשליטת החברה בין אם הוא צפוי ובין אם הוא בלתי צפוי.

מזג אוויר

החברה אינה יכולה להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים בזמן החופשה.

דרכונים ואשרת כניסה זרה למדינה

באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום החזרה ארצה, כשהוא במצב שלם, תקין וללא קרעים או כתמים כלשהם, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות בהתאם לכל מדינת יעד ובהתאם לחוקיה (כולל למדינות בהן יש עצירת ביניים "קונקשיין").

כמו כן, מחובתו של לקוח לציין בפני החברה אם ברשותו דרכון זר שאינו ישראלי לצורך התאמה בגין המידע הדרוש לשם כניסה למדינה זרה. הכניסה למדינות שונות הינה בהתאם לדרכון אשר ברשות הנוסע, דין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת.

כל טיפול בדרכון, אשרה וכיו"ב הינו באחריות הנוסע בלבד.

על פי הוראות משרד הפנים נוסע המחזיק בדרכון ישראלי או בתעודות מעבר ישראלי, חייב לצאת בעזרתו מהארץ, גם אם ברשותו דרכון נוסף שאינו ישראלי.

באחריותו של כל לקוח למסור את כל המידע שברשותו, בכדי לוודא כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת מגבולות הארץ. באחריות הלקוח לבדוק כי דרכונו בתוקף, ויש עמו את כלל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה.

השתתפות בטיול

המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול, ללא כל צורך לנמק את עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול אשר יש בה משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שיקול דעתם ולא על פי שיקול דעתו של כל אדם אחר. המארגנים יחזירו לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול באופן היחסי למספר ימי הטיול בהם השתתף, ובניכוי ההוצאות שנגרמו למארגנים, אם נגרמו..

גילאי המשתתפים

הטיולים המפורסמים באתר זה פתוחים להרשמה לכל הקהל. לא תתקבל תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצבם בריאותם. אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על חריגות מהגבלת הגיל. בטיולי בר/בת מצווה המיועדים לגילאי 11-14 ייתכנו מספר חריגים (בני משפחה של בני/בנות המצווה).

שער מטבע זר

המחירים הנקובים במטבע זר יחושבו לפי שער המחאות גבוה, כפי שפורסם ביום הגעת התשלום למשרדנו. במידה והנוסע בוחר לשלם בתשלומים רשאית החברה לגבות ריבית בגין התשלומים הנוספים.

החזרים

סוכני המארגנים, נציגיהם, מלווי הקבוצה או כל אדם אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם וגם/או לשנות כל פרט בתנאים ובמידע הכללי המפורטים באתר זה. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי המלון, כניסה לאתרים וכיו"ב (וזאת מכל סיבה שהיא). המארגנים ממליצים לכל נוסע לבטח את עצמו בביטוח מקיף המכסה את הנזקים העלולים להיגרם לו עקב הפסקת הטיול.

כאמור, יצוין מפורשות, כי אין משרדי הנסיעות וגם/או סוכני הנסיעות רשאים לשנות את התנאים והמידע הכללי המופעים באתר זה וגם/או להבטיח הבטחות נוספות וגם/או הסותרות את האמור באתר זה. אין המארגנים אחראים למידע שלא נמסר על ידם בכתב או הסותר האמור בהודעה זו.

*ייתכן כי טיולים ימוזגו לטיול אחד אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול.

במקרה כזה ייתכנו שינויים במסלול ובאתרים הכלולים בו. הודעה מסודרת תועבר לנוסע על שינויים אלו באם יחולו.

מנין ימי הטיול

במניין ימי הטיול המפורסמים נכללים יום היציאה ויום החזרה, המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי הטיסות של חברות התעופה. המארגנים אינם אחראים אם בגין טיסה היוצאת בשעות אחה"צ או הערב ו/או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר, ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ עד שובה.

טיסות ושדות תעופה

האחריות על תובלת הנוסעים וכבודתם בפועל חלה על חברת התעופה (להלן: המוביל האווירי ו/או מפעיל הטיסה( לרבות על עיכובים, שינויים, ביטולים במועדי הטיסות הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה של החברה וזאת בהתאם לכל דין ובהתאם לנסיבות ולשירות המוזמן. לוח זמני הטיסות ומסלול הטיסה הינם באחריותן הבלעדית של חברות התעופה, כמו גם סידור מקומות הישיבה במטוס. יתכנו מקרים שבהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. לא תמיד הטיסות הינם ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים. במקרים חריגים של הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה, דבר הנהוג ע"י חברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים, יאלצו נוסע בודד ו/או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה מזו של שאר חברי הקבוצה. במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את הפגיעה בנוסע. בטיולים מסוימים בהם שעות הטיסה מאוחרות יש לזכור כי מועד פינוי החדרים במלונות הינו עד השעה 11:00 בבוקר. ניתן בתשלום נוסף להזמין את החדר ליום נוסף וכך יוכל המעוניין "להחזיק" בחדרו עד שעת היציאה לטיסה המאוחרת. יש לדעת כי חברות תעופה רבות ביטלו את הארוחות בטיסה ו/או גובות תשלום נוסף על הושבה מראש, הובלת כבודה מזון ומשקאות במהלך הטיסה.(באם קיים)

כבודה

תובלת המזוודות והמטען הינה באחריות הבלעדית והמלאה של חברת התעופה המבצעת בפועל את התובלה האווירית, לרבות בשל אובדן ו/או איחור ו/או כל נזק הנגרם לכבודה וכיוצא באלו.

בכל מקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם, עליכם לפנות באופן מידי בסיועו של מלווה הקבוצה אשר יפנכם אל משרד סוכן השינוע (שירותי הקרקע) באולם שדה התעופה ולדאוג למלא טופס תלונה מלא בגין אובדן/נזק למטען ולשמור את העתקו.

יש לשים לב, כי תעריפי הכבודה ו/או כל שירות אחר בעת ביצוע התובלה האווירית נגבה בהתאם למדיניות של חברת התעופה, חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי.

יובהר כי החברה אינה אחראית בגין חיוב עבור כבודה ו/או משקל כבודה עודף. על הנוסע להתעדכן בנהלי חברת התעופה הרלוונטית.

שדות תעופה

אין החברה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות ו/או נהלי עליה למטוס, החלים בשדות התעופה וחברות התעופה השונים בעולם. לרבות נהלי ולו"ז פתיחת וסגירת שער העלייה למטוס, עמדת הצ'ק-אין, נהלי הושבה במטוס, איסור העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה וכד'. הרשימה לעיל מהווה דוגמה בלבד ואינה בגדר רשימה ממצה.

בתי המלון

המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים. במקרים בהם הלינה מחוץ לעיר יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס לביצוע תכנית הטיול המובטחת. רשימה מפורטת של בתי המלון תימסר לנוסעים לפני היציאה, אולם קיימת אפשרות שבמהלך הטיול יחולו שינויים בשמות בתי המלון.

רמת בתי המלון ודירוגם נקבע ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין לחברתנו אחריות למצבים אלה. החברה אינה אחראית להליכי שיפוץ ובנייה בבית המלון ובסמוך לו. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים, כמו: סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה וכדומה. בחברה לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישת תשלום במלון. בבתי מלון בחלק במדינות העולם גובים מס מקומי/מיסי לינה, מס המשולם ישירות במלון על ידי הנוסע ובהתאם להחלטת הרשויות המקומיות.

החברה אינה אחראית לתפעולו היומיומי של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, נהלי ניקיון החדרים, תפריט חדר האוכל ושעות פעילותו, שעות הפעלת מיזוג אויר וכדומה.

כל הפרטים המפורסמים אודות בית המלון לרבות תיאורו, מתקניו, תמונותיו וכד' מפורסמים על ידי בית המלון עצמו ואין החברה נושאת באחריות על פרסומים אלו.

שיבוץ חדרים

ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש את סוג החדר הניתן ללקוח או את מיקומו בבית המלון, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת ו/או עם נוף כזה או אחר ו/או עם מרפסת ו/או חדרים צמודים וכן הלאה. קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים ובהתאם לשיקולו הבלעדי של בית המלון. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין החברה יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו באותו אגף. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות "החברה" להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך ואף לא באותה קומה ו/או באותו אגף.

על הנוסעים לדעת ש:

*החדרים הם זוגיים עם שירותים צמודים ובהם מיטה זוגית או 2 מיטות נפרדות על פי הקיים בהתאם למלון.

*חדר לשלושה הוא בד"כ חדר זוגי שבו ספה נפתחת או שנוספה אליה מיטה נוספת, לעיתים מתקפלת.

*חדר לארבעה יהיה חדר ובו 2 מיטות זוגיות או חדר זוגי אליו תוכנסנה שתי מיטות נוספות העשויות להיות מיטות מתקפלות או ספה נפתחת זוגית.

אנו ממליצים למשפחות ובהן שלושה מבוגרים + ילד ללון בשני חדרים ולא בחדר אחד לארבעה.

יתכנו מקרים בהם נוסעים המזמינים חדר לארבעה יקבלו שני חדרים זוגיים. המארגנים ישתדלו שיהיו אילו חדרים קרובים אולם לא ניתן להבטיח זאת מראש. בארה"ב בתי המלון בד"כ מספקים חדר בעל שתי מיטות זוגיות בלבד ומשפחה בעלת 3-4 נפשות המבקשות חדר אחד תתאכסן בחדר, כמוסבר לעיל ובו שתי מיטות זוגיות.

*נוסע המעוניין בחדר יחיד חייב להזמין זאת בעת ההרשמה.

*נוסע יחיד שישוכן עם נוסע זר (על פי בקשתו) לא יוכל להתלונן על חוסר התאמה לשותפו לחדר.

קבלת החדר הינה החל מהשעה 14:00 ופינוי החדרים הינו עד שעה 11:00 בבוקר. יתכנו מקרים בהם תאלץ הקבוצה להמתין לכניסה לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות הנ"ל. במקרים כאלו ישתדלו המארגנים למצוא סידור ע"פ הנסיבות. אין המארגנים אחראים בכל מקרה בו ימתינו הנוסעים קודם קבלת החדרים וגם/או לאחר פינוי החדרים וטרם העברתם לשדה התעופה

מיזוג אוויר

אנו מציינים בפניך במפורש כי אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו או אי הפעלתו או טיבו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אוויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד ותיתכן הפסקת פעילות המזגנים במועדים או בשעות שונות על פי הנהוג בבית המלון ולחברה אין כל שליטה על כך.

רישום יתר ע"י בתי מלון

ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם מראש. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, חלה האחריות על ספק בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגת תיירות של המלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי. מלווה הקבוצה יטפל בכך מול הספק המקומי.

תחבורה

בטיולים המפורסמים באתר זה יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס /מיניבוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים, כפי שפורטו במסלול בכל סיור וטיול. אין זה מחובתו של נהג האוטובוס להסיע הקבוצה בימים או בערבים החופשיים, למקומות בילוי או אתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי או סיורי בחירה ואירועים שהם בגדר אפשרות. אין המארגנים מתחייבים שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים ואין הם אחראים לתקלות העלולות להיגרם במערכת מיזוג האוויר.

כלכלה

בכל טיול מפורט סוג הארוחות הכלולות במסלול ובמחיר הטיול. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום. כך גם סוג האוכל, טיבו, טעמו גיוונו, כמויות האוכל ואופן הגשתו. אין האוכל כשר (למעט בטיולי שומרי מסורת כמובן). ארוחת בוקר מלאה כוללת שתייה חמה, שתייה קרה, לחמניות, לחם, חמאה, מגוון גבינות, ממרחים, דגנים, ביצה קשה ולעיתים עגבניות ומלפפונים. ארוחת הבוקר וכמו גם ארוחות אחרות במלון, מוגשות לעיתים בחדר אוכל נפרד המיועד לקבוצות בטיולים מאורגנים. במקרים חריגים יתכן כי ארוחות הבוקר תוגשנה ארוזות לחדר הנוסעים.

ארוחות צמחוניות

ארוחות צמחוניות ניתן להזמין אך ורק בעת ההרשמה ללא תשלום נוסף. אולם אין המארגנים מתחייבים לספק אוכל מיוחד כזה. במקומות בהם הדבר אפשרי יספקו המארגנים למזמינים ארוחות מיוחדות כמבוקש. נוסע אשר לא יהא בידו אישור מיוחד מהמארגנים לא יהא זכאי לבקש מנות מיוחדות. ארוחה צמחונית כוללת לרוב סלט חסה, ביצים או תפו"א וכיו"ב. לא תמיד ניתן לקבל דגים ולעיתים הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות לבית המלון או למסעדה.

מלווה/מדריך הקבוצה

מלווה/מדריך הקבוצה הינו איש הקשר בין המארגנים בארץ ובחו"ל לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה במשך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוסים, בתי המלון, מדריכים מקומיים, העברות וכיו"ב. יתכנו מקרים בהם מלווה הקבוצה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו"ל, ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים. כמו כן יתכנו מקרים והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל ואז יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי.

הכל תלוי תפקידו.

ביצוע הטיול

ביצוע הטיול מותנה במספר אנשים מינימלי (אינו אחיד לכל הטיולים). המארגנים רשאים לבטל טיול בכל זמן מכל סיבה שהיא לרבות אם מספר המשתתפים אינו מצדיק את ביצוע הטיול, על פי שיקול דעתם. במקרה של ביטול מצד החברה תוצע לנוסע אפשרות להצטרף לטיול דומה בתאריך אחר או לחלופין יוחזר לו התשלום ששילם ע"ח הטיול. בכך יצאו המארגנים ידי חובתם כלפי הנוסע.

צו עיכוב יציאה מהארץ

אנו ממליצים לכל מי שעשוי להיות נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ( גירושים, עסקים כושלים מהעבר) לבדוק ולהסדיר את הנושא לפני מועד יציאת הטיול, במידה והמטייל לא יוכל לצאת מהארץ בשל צו עיכוב יציאה יחולו עליו דמי ביטול מלאים או כל ההוצאות בגין הגעה מאוחרת / פרטית להמשך הטיול.

נוסע קטין ללא ליווי הורים

מבוגר המלווה ילד שאיננו ילדו שלו, לרבות קרובי משפחה, חייב להצטייד במסמך בשפה האנגלית על פיו ההורים מאשרים את הנסיעה המשותפת של ידם והמבוגר האחראי מטעמם, לצרף למסמך צילום דרכונם. על המבוגר המלווה להיות בכל מקרה מעל גיל 18.

נזקים וביטוח

אין המארגנים אחראיים לנזקי הנוסע שייגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסעים במהלך הטיול, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר.

המארגנים מציעים לנוסעים לבטח את עצמם, על חשבונם (של הנוסעים) בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל ואחרים. מומלץ מאד לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות הכוללת גם סעיף של ביטול טיסה מכל סיבה שהיא וכן ביטוח מטען (כבודה) וזאת מיד בתום ביצוע ההזמנה. ככל שהלקוח בוחר על דעת עצמו שלא לבצע ביטוח, תחול האחריות הבלעדית על הלקוח.

יובהר כי חברתנו אינה חברת ביטוח ועל כן, לקבלת ייעוץ אישי ורכישת פוליסה מתאימה, יש לפנות לחברת הביטוח השונות מיד לאחר אישר ההזמנה כאמור. לא תשמע כל טענה כי המארגנים ו/או ספקי השירותים בחו"ל אחראים לנזקים מהסוג המפורט לעיל, שיגרמו לנוסעים במהלך שהותם בחו"ל.

חילוקי דעות

עצם הזמנת שירות כלשהו, ע"י הנוסע או תשלום מקדמה או השתתפות בטיול וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבחוברת זו. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בכל מקרה שתוגשנה תביעה נגד המארגנים בלבד וגם/או יחד עם משרד הנסיעות וגם/או סוכן הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר אשדוד בלבד.

פרטיות

האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. אנו מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה.

bottom of page